Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

WSPÓŁCZESNA CYTOMETRIA PRZEPŁYWOWA

Anna Skotny1, Joanna Pucińska

Cytometria przepływowa jest bardzo obiecującą techniką badawczą i diagnostyczną, znajdującą zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, medycyny i biotechnologii. Umożliwia ona zarówno charakterystykę jakościową, jak i ilościową badanych komórek. Cytometria przepływowa pozwala na opisanie populacji komórek, która może stanowić nawet mniej niż 1% badanej próbki. Dzięki rozwojowi techniki i biotechnologii współczesne cytometry pozwalają na jednoczesną analizę wielu parametrów badanych próbek. Pomiar jest szybki, a pozyskiwane dane można analizować wykorzystując ogólnie dostępne narzędzia i metody statystyczne. W niniejszym artykule omówiono zasadę działania oraz wybrane zastosowania współczesnej cytometrii przepływowej.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

WPŁYW KOENZYMU Q10 NA STRES OKSYDACYJNY KOMÓRKI INDUKOWANY KSENOBIOTYKAMI

 

Cisplatyna jest cytostatykiem o wysokiej skuteczności w leczeniu nowotworów złośliwych, jednak powoduje poważne skutki uboczne, najczęściej w postaci uszkodzenia nerek (nefrotoksyczność), wątroby (hepatotoksyczność) i narządu słuchu (ototoksyczność). Jednym z ubocznych skutków chemioterapii przy zastosowaniu cisplatyny jest wywoływanie przez ten ksenobiotyk stresu oksydacyjnego w komórkach. Wolne rodniki powstające pod wpływem cisplatyny mogą być neutralizowane przez egzogenne i endogenne antyoksydanty (np. koenzym Q10). Koenzym Q10 (CoQ10) jest silnym antyoksydantem nieenzymatycznym, obecnym we wszystkich komórkach organizmu człowieka. W warunkach fizjologicznych, CoQ10 syntetyzowany jest w wystarczających ilościach do prawidłowej ochrony antyoksydacyjnej komórek, jednak w przebiegu chorób nowotworowych, a także podczas chemioterapii jego stężenie może znacznie się obniżyć. Celem przeprowadzonych badań była charakterystyka wpływu CoQ10 na stres oksydacyjny komórki indukowany cisplatyną. Za pomocą metod spektrofotometrycznych, oznaczano in vitro aktywność enzymów antyoksydacyjnych w erytrocytach – dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i peroksydazy glutationowej (GPx) oraz w mitochondriach – aktywność enzymu detoksykacyjnego II fazy biotransformacji – S-transferazy glutationowej (GST) po dodaniu cisplatyny oraz oceniano wpływ CoQ10 na aktywność tych enzymów. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że w stresie oksydacyjnym indukowanym cisplatyną, CoQ10 hamował spadek aktywności SOD oraz GPx w krwinkach czerwonych po dodaniu ksenobiotyku. Suplementacja CoQ10 u pacjentów przed rozpoczęciem chemioterapii może uzupełniać niedobory tego związku w organizmie oraz zwiększać odporność komórek na uszkodzenia oksydacyjne indukowane ksenobiotykiem.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nowości w leczeniu cukrzycy. Rola albuminy
Diabetes Mellitus News. The role of albumin.

Katarzyna Wilgusz, Ewa Pałęga

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Katedra i Zakład Chemii Analitycznej, ul. Borowska 211 A, 50-566 Wrocław,


Abstrakt: Albumina jest białkiem, które ma wpływ na wydłużenie biologicznego półtrwania leków w organizmie. Wykorzystanie albuminy jako nośnika leków jest możliwe poprzez tworzenie pochodnych substancji czynnych o zwiększonym powinowactwie do tego białka Poprawę farmakokinetyki leków przeciwcukrzycowych, obserwuje się w preparatach będących połączeniami leku z kwasami tłuszczowymi, t.j. detemir (Levemir) oraz liraglutyd (Victoza). Dodatkowo alternatywą dla preparatów w iniekcjach jest doustny inhibitor kotransportera 2 glukozy sodowej – dapagliflozyna (substancja czynna leku Forxiga ), którego biologiczny czas półtrwania wynosi ok. 10-12 godz. . Mechanizm działania tego leku polega na zmniejszeniu i ograniczeniu nerkowego wchłaniania zwrotnego glukozy, co prowadzi do zwiększonego wydalania glukozy z ustroju, a co za tym idzie do spadku jej stężenia we krwi.
Słowa kluczowe: cukrzyca, insulina, albumina, Levemir, Victoza, Forxiga.


Abstract: Albumin-binding to drugs is considered to be an effective means of prolonging the circulation lifetimes. Antidiabetic drug pharmacokinetics is improved when the drug is modified by fatty acids, i.e., detemir (Levemir) and liraglutide (Victoza). In addition, alternative formulations injection is an oral inhibitor of sodium glucose cotransporter 2 - dapagliflozin (Forxiga) - the biological half-life is up to 10-12 hours. The mechanism of action of this drug is to decrease and reducing the renal glucose reabsorption, which leads to increased glucose excretion from the body, and thus to reduce its concentration in the blood.
Keywords: diabetes mellitus, insulin, albumin, Levemir, Victoza, Forxiga.

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zarządzanie własnością intelektualną w przemyśle farmaceutycznym

Barbara Łania-Pietrzak
MARIFA Zarządzanie Własnością Intelektulaną www.marifa.pl

 

Własność intelektualna (IP) w przemyśle farmaceutycznym jest jednym z kluczowych dla tej branży zagadnień. Z jednej strony ochrona patentowa leków, sposobów ich wytwarzania czy pierwszego (i kolejnych) zastosowań medycznych dają wytwórcy leków czas na odzyskanie środków zainwestowanych w opracowanie leku oraz wypracowanie zysku. Z drugiej strony ograniczenie czasu obowiązywania patentów jest znaczącym problemem dla firm farmaceutycznych.
Przemysł farmaceutyczny, jak chyba żaden inny na świecie, ma charakter globalny i wymaga od przedsiębiorstw prowadzenia odpowiedniej polityki zarządzania własnością intelektualną. Biorąc pod uwagę, iż wprowadzenie na rynek nowego leku to koszt rzędu kilkuset milionów dolarów, żadna firma nie zaryzykuje szybkiego uwolnienia swojej własności intelektualnej do domeny publicznej, zanim nie uzyska odpowiednio wysokiej stopy zwrotu [1].
Tworzenie, uzyskiwanie, ochrona i zarządzanie własnością intelektualną są jedną z głównych aktywności korporacji farmaceutycznych, na równi z zarządzaniem finansami czy strategią marketingową. W szczególności obserwowana rewolucja naukowa wymaga specjalnego traktowania zagadnień własności intelektualnej i uwzględniania zagadnień IP w procesach decyzyjnych dotyczących strategii przedsiębiorstwa.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Historia leków psychotropowych
History of psychotropoc drugs

Magdalena Stafińska
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Abstrakt: Człowiek już od zarania dziejów interesował się związkiem pomiędzy umysłem a ciałem. Historia medycyny to nie tylko historia chirurgii, anestezjologii i ogólnie pojętej walki z chorobami, ale także historia farmakologii i farmakoterapii. Były jednak i takie schorzenia, które przez wieki stanowiły wyzwanie dla lekarzy. Bez wątpienia można by do nich zaliczyć choroby psychiczne. Przez wiele stuleci stanowiły one zagadkę dla całego medycznego świata, ponieważ lekarze nie byli w stanie znaleźć na nie skutecznego lekarstwa. W pracy przedstawiono zarys historyczny odkryć i stosowania wybranych leków psychotropowych z ujęciem prekursorów tych leków, czyli substancji naturalnych zawartych w niektórych roślinach.
Słowa kluczowe: historia leków psychotropowych, leki psychotropowe, prekursorzy leków psychotropowych.


Abstract: The man from earliest times interests in the relationship between mind and body. The history of medicine is not only a history of surgery, anesthesia and general sense the fight against disease, but also the history of pharmacology and pharmacotherapy. However there were diseases that for centuries were a challenge for physicians. Without a doubt, they could be classified into mental illness. For many centuries they were the puzzle and a challenge for the medical world, because doctors have not been able to find no effective cure. The paper outlines the historical discoveries and the use of psychotropic drugs selected with the recognition of the precursors of these drugs, which were the natural substances contained in certain plants.
Keywords: : history of psychiatric drugs, psychotropic drugs, precursors of psychotropic drugs.

Napisz komentarz (1 Komentarz)