Poniżej prezentujemy artykuły naukowe Otwartych Innowacji

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Odzysk jonów cynku(II) i manganu(II) z roztworów pokwaśnym ługowaniu zużytych chemicznie  źródeł energii metodą flotacji jonowej
 
     Katarzna Rudowicz1, Weronika Wierzbicka1 Agnieszka Sobianowska-Turek1*, Katarzyna Sobianowska2


   1 Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Technologii Odpadów i Remediacji Gruntów
2 Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej


Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie i omówienie wyników badań dotyczących stopnia wydzielenia jonów cynku(II) i manganu(II) z roztworów modelowych lub rzeczywistych po kwaśnym ługowaniu odpadów bateryjnych Zn-C i/lub Zn-MnO2 w procesie flotacji jonowej. Badania prowadzono stosując w roli kolektorów jonizowalne etery lariatowe. Na podstawie otrzymanych wyników określono wpływ odczynu flotowanego roztworu oraz rodzaju stosowanego związku makrocyklicznego na ten proces.

Słowa kluczowe: odzysk jonów, cynk, mangan, flotacja

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Termografia

Bartosz Śliski1,  Piotr Wroński1, Paweł Kula2, Jacek Doskocz2,

  1 Dolnośląski Akcelerator Technologii i Innowacji Sp. z o.o., 51-113 Wrocław, ul Obornicka 23/8
2 Klaster B+R&I, ul. Piłsudzkiego 74, 50-020 Wrocław


Abstrakt

W artykule omówiono temperaturę ciała ludzkiego i mechanizmy odpowiedzialne za termoregulację  w organizmie człowieka. Omówiono metodę termowizyjną oraz jej zastosowanie w sporcie i rehabilitacji na przykładzie doniesień literaturowych. Zwrócono uwagę na przystępność sprzętu do termografii, dzięki czemu może być on wykorzystywany powszechnie do osobistego użytku. Celem pracy było wykazanie możliwości wykorzystania kamery termowizyjnej podłączonej do smartfonu do bezpośredniej oceny efektywności wykonywanego treningu i skuteczności prowadzonej rehabilitacji. Podjęte badania dotyczyły analizy zmian rozkładu temperatury w bicepsach podczas treningu i rehabilitacji. Pomiaru temperatury w bicepsach dokonano przed i po wykonaniu ćwiczeń na siłowni, przed i po wykonanym masażu przez osobę przeprowadzającą rehabilitację bez zaangażowania osoby poddanej zabiegowi. Odnotowano zmianę temperatury między mięśniami przed wykonywaniem ćwiczeń na siłowni i po ćwiczeniach, oraz niewielki wzrost temperatury mięśni po masażu. Badania wykazały, że metodę termowizji można stosować do zobrazowania efektu wysiłku, stopnia zaangażowania mięśni i stawów treningu w postaci lokalnych zmian temperatury mięśni zaangażowanych w ćwiczenia oraz podczas rehabilitacji (masażu). Metoda termowizji jest przydatna do monitorowania rehabilitacji w dłuższym cyklu, a w przypadku treningu do oceny jego efektywności.

Słowa kluczowe: termografia, rehabilitacja, sport, kamery termowizyjne, termoregulacja organizmu, spalanie w tkankach

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wojciech Cichowski, Monika Kurczyńska

Symulacje transportu jonów przez białka transmembranowe pozwalają lepiej zrozumieć szereg procesów fizjologicznych, związanych z sygnalizacją komórkową i transportem cząsteczek za pośrednictwem nanoporów w błonie komórkowej. Dzięki temu możliwe staje się kontrolowanie podobnych procesów i fakt ten wykorzystywany jest przy opracowywaniu nowych metod leczenia chorób, u podstaw których leży nieprawidłowe funkcjonowanie określonych kanałów jonowych.

Wiodącym programem, umożliwiającym przeprowadzanie symulacji ruchu jonów, jest GCMC/BD Ion Simulator [2], działający w oparciu o algorytmy Dynamiki Browna i Grand Canonical Monte Carlo. Operacje wykonywane przez program dzielą się na kilka etapów. W rezultacie otrzymuje się pliki zawierające informacje o wynikach symulacji oraz o warunkach, przy których dana symulacja została przeprowadzona. Jednak wszystkie dane, zawarte w wygenerowanych plikach, zapisane są w sposób niewygodny do interpretacji. Aby w znacznym stopniu uprościć i przyspieszyć etap analizy uzyskiwanych wyników, zaprojektowany został program Ion Current Analyser v.2.0 (ICA). Zaimplementowany w środowisku programistycznym MATLAB, wyposażony został w graficzny interfejs, który umożliwia przejrzystą prezentację parametrów charakteryzujących właściwości badanych nanoporów.

Rola użytkownika ogranicza się do wskazania plików z wynikami, z których każdy dotyczy jednej z szeregu symulacji przeprowadzanych dla danego białka, przy różnych ustawieniach napięcia transmembranowego bądź różnych stężeniach jonów po obu stronach błony. Parametry, jakie ICA odczytuje z plików, to charakterystyki jonów (rodzaj, ładunek, współczynnik dyfuzji, parametry potencjału LennardaJonesa, stężenia zewnątrz i wewnątrzkomórkowe cząsteczek) oraz najważniejsze wartości napięcia transbłonowego oraz wartości natężenia prądów jonowych. Na podstawie tych informacji program generuje wykresy zależności prądowonapięciowych, wyświetla informacje o jonach, których przepływ był symulowany oraz wyznacza parametry charakteryzujące białko transmembranowe, takie jak konduktancja, selektywność i prostowanie, dla różnych wariantów potencjałów transbłonowych. Wszystkie te wielkości zostają zestawione w tabelach i innych panelach interfejsu graficznego.

Program umożliwia eksport do plików zarówno wartości wszystkich wyliczonych parametrów jak i wygenerowanych wykresów. Rozwiązanie to zapewnia

Dalsza część Artykułu dostępna jest w postaci PDF po zalogowaniu się 1-2/2013

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Stop NiMnGa należy do grupy materiałów SMART, których właściwości ulegają zmianie pod wpływem pola magnetycznego. Stop charakteryzuje się magnetostrykcją liniową (do 6% wydłużenia), pamięcią kształtu oraz magnetokalorycznością. Materiały o takich właściwościach znalazły swoje zastosowanie w przemyśle na przykład jako czujniki służące do pomiaru wielu parametrów: siły, wielkości magnetycznych oraz przemieszczenia. Artykuł przedstawia badania materiałowe przeprowadzone na próbce monokryształu NiMnGa w stanie dostarczenia za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Uzyskane wyniki mają w przyszłości przyczynić się do opracowania konstrukcji aktuatora z wykorzystaniem tego materiału.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Artykuł przedstawia metodę wytwarzania elastomerów magnetoreologicznych (MRE) na bazie matrycy termoplastycznej i proszku żelaza oraz procedurę badania próbek w celu ujawnienia ich właściwości magnetomechanicznych. Stosunek procentowy proszku żelaza do matrycy i dodatków elastomeru został ustalony na poziomie 35%, co według wyliczeń maksymalizuje efekt magnetoreologicznych jaki można zaobserwować w materiale. Badania zostały wykonane dla czterech wartość amplitudy przemieszczenia i pięciu wartości pola magnetycznego dzięki czemu możliwa jest dokładna obserwacja zmian zachodzących w materiale. Przeprowadzone badania są wstępem do dalszych badań tego materiału nakierowanych na właściwości tłumiące MRE.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)