Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Czasopismo Postępy Farmacji zostało zawieszone przez wydawcę i nie jest kontynuowana praca nad tym czasopismem. Treść i ciekawe artykuły zostały opublikowane na stronach openin.pl ponieważ jak uznała redakcja stanowią wartościowe źródło wiedzy. Osoby chcące publikować w Postępach Farmacji zapraszamy na łamy naszego czasopisma OPENIN.pl o większym zakresie:

 

Informacje archiwalne:

 


O czasopiśmie

Czasopismo powstało w końcu 2011 roku i zostało zarejestrowane w rejestrze kwartalników w oraz nadano numer ISBN. Funkcję redaktora naczelnego objęła dr hab. Lilianna Trynda-Lemiesz, a nad jakością i częścią merytoryczną stoi rada naukowa czasopisma. Rolę wydawcy podjęła się Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych działająca non profit dla dobra społeczeństwa.Młode czasopismo Postępy Farmacji kształtujemy i rozwijamy związku z tym prosimy pokornie o informację zwrotną pozwalającą podnieść jakość, przydatność, użyteczności kwartalnika i strony internetowej. Na wszystkie e-maile odpowiemy.

Misja czasopisma Postępów Farmacji:

Stymulowanie rozwoju farmacji dla dobra społeczeństwa

Celami Postępów Farmacji są:

W sposób przystępny przekazywanie informacji o rozwoju farmacji.
Budowanie społeczności świadomych użytkowników dobrodziejstw farmacji.
Pokazywanie i promowanie najlepszych zespołów, ekspertów, kierunków badań, preparatów.

Cele te będą realizowane poprzez następujące działania:

wydawania informacyjnego kwartalnika Postępów Farmacji
prowadzanie serwisu www.postepy-farmacji.pl
udział w targach, konferencjach, seminariach

Charakter Czasopisma

Pragniemy i pracujemy nad tym aby czasopismo było merytoryczne i przystępne oraz poszerzało horyzont czytelnika i przynosiło im korzyści z informacji. Dlatego postanowiliśmy połączyć charakter naukowy (artykuły naukowe, popularnonaukowe), informacyjny (bieżące informacje ze świata farmacji, badań, przemysły farmaceutycznego, społeczności, regulacji pranych) oraz społeczny (budowanie sieci specjalistów, świadomych użytkowników). Dostęp do treści czasopisma jest otwarty bo promujemy NAUKA 2.0.

Grupa docelowa:

studenci ostatnich lat farmacji oraz doktoranci
farmaceuci
młodzi naukowcy
świadomi użytkownicy farmacji
lekarze

 

Jesteśmy dla Państwa.
Dziękuje my za wsparcie i życzliwość.Redakcja / Editorial Board

 

Redaktor Naczelny:

dr hab. Lilianna Trynda-Lemiesz

Z-ca Redaktora Naczelnego:

Prof. dr hab. Wiesław Stręk

Redaktor Prowadzący
dr Jacek Doskocz

Redaktor Techniczny

Iwo Stręk
mgr inż. Agnieszka Doskocz

Strona internetowa

www.postepy-farmacji.pl (strona nieaktualna)

Redaktor Hanna Popielarska

Skład/łamanie

Zespół Fundacji Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych

Projekt okładki i loga

Agnieszka Doskocz

Dział reklamy

Jacek Kujawski

 

Wydawca

Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w Obszarze
N a u k M e d y c z n y c h i Ś c i s ł y c h
Legnicka 65, 54206
Wrocław, Polska
NIP: 8943033224, KRS: 0000393618
tel. +48 668 41 91 47
www.plusuj.pl


Radzie Naukowej Postępów Farmacji przewodniczy Redaktor Naczelny

dr hab. Lilianna Trynda-Lemiesz
Akademia Medyczna Wrocław

 

Rada Naukowa / Scientific Council

Prof. dr hab. Wanda Paulina Nawrocka
Akademia Medyczna Wydział Farmacji, Wrocław

Prof. dr hab. Wiesław Malinka
Akademia Medyczna Wydział Farmacji, Wrocław

Dr hab. Adam Matkowski
Akademia Medyczna Wydział Farmacji, Wrocław

Prof. dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska
Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii

Prof. dr hab. Danuta Kwiatkowska
Akademia Medyczna Wrocław (prof. em)

Dr hab. Rafał Jakub Wiglusz
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

Prof. dr hab. Ewa Wojtatowicz
Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Nauk o Żywności, Wrocław

Dr Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
Akademia Medyczna Wydz. Stomatologii, Wrocław


Dla autorów

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy gorąco do nadsyłania artykułów do publikacji. Wytyczne związane z formatowaniem są dostępne do pobrania w formacie .doc i .pdf (po zalogowaniu) lub poniżej w tekście.

Dbając o jakość artykułów wszystkie artykuły podlegają recenzji. Kładziemy również nacisk na przystępną formę przekazu informacji dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższą informacji.

 

Informacje ogólne dotyczące publikowania artykułów

Każda praca powinna zawierać streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim. Strona tytułowa powinna zawierać tytuł w języku polskim i angielskim oraz dokładne adresy wszystkich współautorów (adres, kontakt e-mail i telefoniczny). Układ pracy powinien być podobny do prezentowanych w obecnym wydaniu (streszczenie, wstęp, rozdziały, zakończenie). Zapraszamy również autorów do przysyłania zdjęć i krótkiej notki biograficznej, która będzie umieszczana przy artykule.

Bibliografia


Bibliografię, na którą powołuje się Autor, należy numerować w kolejności występowania w tekście (a nie w porządku alfabetycznym) w nawiasach kwadratowych. Spis literatury należy sformatować w sposób podany poniżej.

artykuły w czasopismach naukowych (prosimy podawać pełne tytuły oraz nazwy czasopism) np.:

1. R. Tadeusiewicz: Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 13, 2007, s. 184-187.

czyli: inicjał(y) imienia i nazwisko Autora(rów), tytuł artykułu (italik), tytuł czasopisma (lub jego międzynarodowy skrót), nr tomu, rok wydania, numery stron.
Uwaga: Numery zeszytów w obrębie tomu należy podawać bezpośrednio po numerze tomu, w nawiasie tylko wtedy, gdy ciągłość numeracji stron w obrębie tomu nie jest zachowana, np.:

2. Z. Zagrobelny, K. Zimmer: Zastosowanie temperatur kriogenicznych w medycynie i fizjoterapii sportowej, Medycyna Sportowa, vol. 15(5), 1999, s. 8-13;


książki

3. H. Klejman: Lasery, PWN, Warszawa 1979, s. 50-55.
4. D. Schroder, M. Anderson: Kryo- und Thermotherapie, Grundlagen und praktische Anwendung, Gustav Fischer, Stuttgart 1995.

książki pod redakcją

5. H. Podbielska, A. Sieroń, W. Stręk, (red.): Diagnostyka i terapia fotodynamiczna, Urban & Partner, Wrocław 2004.

czyli: inicjał(y) imienia i nazwisko Autora(rów), tytuł książki (italik), wydawca, miejsce i rok wydania, ewentualnie numery stron.

Rysunki i fotografie

Na osobnych stronach, załączone jako oddzielne. Pliki, oznaczone symbolem Rys. oraz Fot. należy numerować kolejno, z zaznaczeniem miejsca w tekście, w którym powinny się znaleźć. Grafika (wykresy, fotografie) należy dostarczyć jako pliki: *.cdr, *.eps, *.tif, *.svg, lub *.jpg o rozdzielczości 300 dpi.

Nośników danych redakcja nie zwraca.

 

Jak pisać ciekawie i skutecznie przekazywać informacje?

Użyteczne wskazówki tworzenia artykułów podnoszące skuteczność przekazu informacji oraz samo prezentację pisarza. Pisząc artykuł naukowy, popularnonaukowy, informacyjny obok wiadomości myśmy o czytelniku o jego odbiorze i potrzeb informacyjnych.

  1. Tytuł – ciekawy, zwięzły określający o czym będzie artykuł. np.: Paracetamol - .... - lek często stosowany na rzecz Cała prawda o paracetamolu, Paracetamol – wyjaśnienie wątpliwości....
  2. Abstrakt - początek powinien być interesujący. Jeśli czytelnika zainteresują trzy pierwsze zdanie szanse na przeczytanie całości wzrastają do 80-70%, jeśli nie 10%. Informacja zawarta w abstrakcie powinna dotyczyć tekstu artykułu.
  3. Słowa kluczowe - mają odpowiadać treści artykułu i mają być w języku polskim i angielskim
  4. Treść – zwięzła i na temat. Zastanów się czy słowa są potrzebne, jeśli wykreślenie ich nic nie wpłynie na przekaz informacji wykasuj. Oszczędność słowach o szczędzą twój czas i czas czytelnika oraz podnosi skuteczność przekazu. Nie liczy się ilość stron tylko ilość przekazanej informacji (jeśli praca jest duża objętościowa może warto ją podzielić na dwie części?)
  5. Akapity i pod tytuły. Tekst podzielony lżej się czyta oraz łatwiej odnaleźć interesujący fragment.
  6. Zdania dynamiczne (krótkie) łatwiej są przyswajalne, szybciej się je czyta oraz nie gubią treści przekazu.
  7. Ilustruj grafiką, wykresami, tabelami – pozwala na szybsze i większe przekazania treści.


Jeśli masz inne przydatne rady lub konstruktywne uwagi, prześlij nam a dopiszemy do listy.

 

Informacje prawne

Publikujemy na łamach kwartalnika artykuły autorskie, nie będące wcześniej nigdzie indziej publikowane. W przypadku pozytywnej recenzji Autor otrzyma bezpłatny egzemplarz wydania kwartalnika, w którym zamieszczono jego pracę. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian redakcyjnych w publikowanych artykułach. Wszelkie prawa w stosunku do tekstów drukowanych w kwartalniku „Postępy Farmacji” są zastrzeżone. Przesłanie pracy do publikacji jest tożsame z przekazaniem praw autorskich na wydawcę, którą jest Fundacja. Prace opublikowane w kwartalniku „Postępy Farmacji ” stają się własnością fundacji (umowa). Przedruk w całości lub we fragmentach czy też tłumaczenie na inny język mogą być dokonane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody redakcji. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za stwierdzenia, opinie oraz dane zawarte w nadesłanych pracach lub materiałach reklamowych. Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawienia usterek stylistycznych i nazewnictwa. Dodatkowo uwagi recenzentów mogą być zgłoszone autorom w celu naniesienia poprawek. Nadsyłanie prac odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w formacie *.doc.

Komentarze obsługiwane przez CComment