Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Metan

Metan jest prostą cząsteczką zbudowaną z atomu węgla i wodorów (CH4) w kształcie tetraedru. W centrum znajduje się atom węgla zaś w narożnikach atomy wodoru. Metan jest podstawowym gazem wchodzącym w skład gazu ziemnego. Jest bezwodny.....

 

bezbarwny, lżejszy od powietrza, cechujący się następującymi właściwościami fizykochemicznymi:

gęstość dla gazu 0.717 kg/m3, dla cieczy 415 kg/m3,

temperatura topnienia -182.5 °C,

temperatura wrzenia -161.6 °C,

rozpuszczalność w wodzie 3.5 mg/100 mL (17 °C),

temperatura zapłonu -188 °C.

 

Metan jest substancją łatwo palną, tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem (4.5-15 %), a także z tlenem. Jest gazem nietoksycznym, jednak może w dużych stężeniach powodować niedotlenienie organizmu, ze względu na rozcieńczenie tlenu. Zagrożenie to jest mniejsze niż zagrożenie związane z wybuchem mieszaniny metanu z powietrzem.

Komentarze obsługiwane przez CComment