Poniżej prezentujemy artykuły naukowe Otwartych Innowacji

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Miedź wodzie pitnej. Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem wtórnym wody.
Badania wstępne.

Copper in drinking water.Hazards related to secondary water pollution. Preliminary studies.


Marek Doskocz1,2 Joanna Konstanciuk1 Julian Skrzymowski,1 Magdalena Hart,1 Barbara Konik,1  Agnieszka Nawrocka,3 Dawid Wiącek,3 Juliusz Walaszczyk4

1 Rootinnovation sp. z o.o. 50-333 Wrocław, www.rootinnovation.com
2Akademia Polonijna w Częstochowie, ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa
3Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk im. Bohdana Dobrzańskiego,  ul. Doświadczalna 4 20-290 Lublin
4Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska, wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

 

Abstrakt:

Miedź jest pierwiastkiem śladowym i mikroelementem niezbędnym do funkcjonowania organizmu. Normy definiują maksymalne stężenie miedzi w wodzie pitnej na granicy 2 mg/l. Dzienne zapotrzebowanie organizmu na miedź oscyluje w zakresie 1-5 mg i zależy od wieku oraz kondycji organizmu. Pokrycie takiego zapotrzebowania zapewnia zrównoważona dieta. Jeżeli woda wodociągowa jest kwaśna lub instalacja jest źle zamontowana, następuje korozja i wypłukiwanie instalacji wykonanej z miedzi. Może to powodować nie tylko znaczne przekroczenie normy (kilkukrotne), ale poprzez długie narażenie na wysokie dawki może powodować inne dolegliwości. W pracy tej poruszone zostały aspekty toksyczności, wyniki badań, analiza środowiskowa, oraz rekomendacje w celu ochrony zdrowia.  Przedstawione badania mają charakter  wstępny.

Abstract:

Copper is a trace element and a micronutrient essential for the functioning of the body. The standards define a maximum concentration of copper in drinking water of 2 mg/l. The body's daily demand for copper oscillates between 1 and 5 mg and depends on its age and condition. This demand is met without any problem as to the outcome of a balanced diet. If the tap water is acidic or the system is not installed correctly, corrosion and rinsing of the copper system occurs. This can cause not only a significant overshoot (several times), but can also cause other ailments through prolonged exposure to high doses. This work presents: toxic aspects, test results, environmental analysis and recommendations, which were developed in order to protect health.  The presented studies are preliminary in nature.


Słowa kluczowe: miedź, woda, zanieczyszczenia wtórne, zdrowie
Keywords: Copper, water, secondary pollution, health

Napisz komentarz (5 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Hydroksyapatyt jako innowacyjny dodatek do pasty do zębów firmy Nantes

Hydroxyapatite as an innovative addition to Nantes toothpaste

Justyna Żołnowska,1 Beata Zachmast,1,2 Joanna Konstanciuk,3 Marlena Skibińska,4,5,6 Katarzyna Nalepa,1 Julian Skrzymowski,3 Zdzisław Oszczęda,1 Marek Doskocz*3

1 Nantes – Systemy Nanotechnologii Sp. z o.o., Bolesławiec, www.nantes.com.pl
2 Beata Zachmast, Bolesławiec,
3 Rootinnovation sp. z o.o. 50-333 Wrocław, www.rootinnvation.com
4 Nantes Pharma Sp. J., 59-700 Bolesławiec, www.nantespharma.pl
5 Dział Badawczy Stomadent – ul. Mostowa 1, 59-700 Bolesławiec, www.br.stomadent.pl
6 Nantes Life Halina Zakrzewska, 59-700 Bolesławiec,

 

Abstrakt:

    Problem próchnicy dotyczy około 70% Polaków.[1] i jest jednym z podstawowych problemów medycznych. Elementem profilaktyki jest stosowanie odpowiednich sposobów dbania o zęby. Niektórzy stomatolodzy uważają, że wskazana jest co jakiś czas zmiana rodzaju pasty ze względu na uodpornianie się flory bakteryjnej, a także skupienie się na innych aspektach dbania o szkliwo. Większość stomatologów uważa także, że nie powinno się stosować jednej pasty przez całe życie. Na rynku istnieje duża ilość past i wciąż są opracowywane nowe formuły. Jednym z rodzaju past są pasty mineralne zawierające hydroksyapatyt jeden ze składników zębów jakim jest , który działa nie tylko jako materiał ścierny, ale także może odbudowywać mikro urazy. W pracy tej prezentowana jest analiza głównego składnika past wiodącej firmy Nantes jakim jest hydroksyapatyt. Jednej z pierwszych pasty do zębów z hydroksyapatytem na rynku Polskim.

Abstract:

The problem of dental caries affects about 70% of Poles [1] and is one of the basic medical problems. One of the elements of prophylaxis is the use of appropriate methods for caring for teeth. Some dentists believe that it is advisable to change the type of toothpaste from time to time due to the resistance of the bacterial flora, as well as focusing on other spectacles of taking care of the enamel. Most dentists think that you should not use one paste throughout your life. There is a large amount of pastes on the market and new ones are still being developed. One of the types are mineral pastes that contain tooth components such as hydroxyapatite, which not only acts as an abrasive but also can rebuild micro-injuries. This work presents an analysis of the main hydroxyapatite material of the paste component seen by Nantes.


Słowa kluczowe: Pasta do zębów, hydroksyapatyt, kompozycja, mineralizacja, zęby
Keywords: Toothpaste, hydroxyapatite, composition, mineralization, teeth

Napisz komentarz (4 Komentarze)

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Obróbka plazmą materiałów żelaznych – MetalPlasmTM

Plasma treatment of ferrous materials – MetalPlasmTM

Sylwia Mucha
Laboratorium Badawczo-Rozwojowe, P.P.H.U. Elektron, ul. Mostowa 1, 59-700 Bolesławiec, www.s-elektron.plAbstrakt:

MetalPlasmTM – nowa technologia mająca na celu podwyższenie właściwości trybologiczne materiałów. Prezentacja wyników badań.

Abstract:

MetalPlasmTM - a new technology designed to increase tribological properties of materials. Presentation of research results.


Słowa kluczowe:  MetalplasmTM, plazma, obróbka metali, właściwości trybologiczne, wiertła

Keywords: MetalplasmTM, plasma, metalworking, tribological properties, bits

Napisz komentarz (3 Komentarze)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

   

Wpływ dodatku mąki z amarantusa na jakość wyrobów drobiowych przechowywanych w warunkach chłodniczych

 

Effect of amaranth flour on the quality of poultry products during cold storage


   Monika Wereńska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

 


Abstrakt:

Celem niniejszej pracy była ocena wpływu dodatku mąki z amarantusa, na przebieg zmian oksydacyjnych lipidów, wybrane właściwości funkcjonalne i parametry barwy oraz ocenę sensoryczną doświadczalnych wyrobów podrobowych, wyprodukowanych w warunkach laboratoryjnych i przechowywanych chłodniczo.
W wyrobach wyprodukowanych z dodatkiem mąki z amarantusa (w różnej procentowej ilości) i przechowywanych chłodniczo (temp. 4 ± 1 ºC) przez 1, 7 i 14 dni oznaczono: wartość wskaźnika TBARS, parametry barwy: L*, a*, b*. Ponadto wykonano ocenę sensoryczną obejmującą: smak, zapach, wygląd na przekroju, konsystencję i ocenę ogólną. Oznaczono również wielkość wodochłonności i wycieku cieplnego, jak również pH. Otrzymane wartości porównano z wynikami próby odniesienia, którą stanowił wyrób bez dodatku mąki z amarantusa.

Napisz komentarz (5 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Sześć hipotez badawczych   oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego plazmy z wodą – przegląd.

 

Six research hypotheses  on the exposure of electromagnetic radiation from plasma to water - review. Zdzisław Oszczęda, Marek Doskocz, Skibińska Marlena
Dział Badawczy Stomadent – ul. Mostowa 1, 59-700 BolesławiecAbstrakt:

Badania nad zastosowaniem plazmy niskotemperaturowej obejmują coraz większe obszary. W wyniku tych badań powstają różne rozwiązania technologiczne. Poniżej znajdują się zebrane hipotezy mechanizmów na poziomie molekularnym, które tłumaczą obserwowane zjawiska dotyczące wpływu wody po działaniu plazmy na zachodzące procesy biochemiczne.

Napisz komentarz (3 Komentarze)